Nyt fra Hovedbestyrelsen og Avlsrådet, ultimo juni 2020

Nyt fra Hovedbestyrelsen d. 14. maj 2020

Schæferhunden nr. 3 - 4

Blad nr. 3-4, Marts-April, er nu online. Grundet Corona situationen bliver dette blad ikke trykt og postomdelt, men du kan læse, downloade og/eller printe det her:

https://medlemsbladet.schaeferhund.dk/2020-3-4/ eller via klubbens hjemmeside

 

Hvordan læser jeg Schæferhunden nr. 3-4, marts april. Se vejledning her:

https://drive.google.com/file/d/13D1ab-GOteWSsO60tOJzLkmEwKCyCaU3/view?usp=sharing

 

 

Nyt fra hovedbestyrelsen, d. 20.4.20

Kære Kredse
Vi konstaterer, at nogle mener, at  ”krisen” er ved at slut, hvilket betyder, at træningen genoptages - om end i mindre omfang. 
Til orientering kan oplyses, at den første kreds, har fået inddraget sine arealer af kommunen, fordi der blev trænet, og forbipasserende blev provokeret og orienterede kommunen.
Til kredsene: Hvis I genoptager træningen under en eller anden form, så husk:
  • Minimum 2 m afstand
  • Der må ikke deles redskaber, f.eks. ærme, bolde, apportbukke m.v.
  • Klubhuset skal være lukket, ingen adgang til kaffe, toiletter m.v.
  • Der må maksimalt samles 10 personer, med minimum 2 m afstand mellem hinanden
  • Politiet har magt til at udstede bøder på op til 10.000
HUSK, det kan være meget provokerende at være ramt af Coronakrisen, f.eks.  at miste jobbet, at virksomheden, man arbejdede i er lukket, at have mistet familiemedlem og så samtidig se på mennesker, der fastholder retten til at dyrke deres fritidsinteresse. 
                     Med venlig hilsen 
                    Hovedbestyrelsen

 

Udmelding fra hovedbestyrelsen, 9. april 2020

Hermed udmelding fra hovedklubben d. 9. april 2020.

Læs udmeldingen grundigt igennem. Repræsentantskabsmøde udsættes til 2021, HAS 2020 aflyses, vores skue og hvalpeshow aflyses - kredsen forventes at være nedlukket frem til og med d. 31.8.20.

 

https://drive.google.com/file/d/1ICmo4Mgcm8Xvip3gfgbrsFgRAiVTfEU3/view?usp=sharing

 

 

Sidste nyt fra hovedklubben, d. 4. april 2020

Kære kredsformænd
 
Schæferhundeklubben modtog i går følgende besked fra DKK:

 

Kære kredse, lokalafdelinger, specialklubber og tilknyttede aktører

På grund af den globale pandemi har Dansk Kennel Klub valgt at aflyse alle arrangementer, såvel indendørs som udendørs, frem til og med den 31. maj 2020.  

DKK opfordrer ligeledes alle kredse, lokalforeninger, specialklubber og tilknyttede aktører til at aflyse al træning, foredrag, kurser, skuer og udstillinger samt evt. andre typer arrangementer til og med 31. maj 2020. 

Hele meddelelsen kan ses her på DKK's hjemmeside: 
https://www.dkk.dk/nyheder/2020/dkk-aflyser-alle-arrangementer-frem-til-og-med-den-31-maj-grundet-covid-19

Det vil sige, der er aktivitetsstop for alle arrangementer både træning, prøver, kurser og udstillinger til og med 31. maj 2020.

Pas på jer selv og hinanden!

                    Med venlig hilsen 
                   Hovedbestyrelsen
 
                  Sendt af Karin Christiansen

Sidste nyt fra Hovedbestyrelsen, d. 29.3.2020

Sidste nyt fra Hovedbestyrelsen:

Al træning, prøver, udstillinger m.v. er aflyst til foreløbig d. 30. april 2020.

Repræsentantskabsmødet 2020 agtes afholdt d. 28. juni - hvis forholdene gør det muligt.

 

Se sidste nyt fra hovedbestyrelsen herunder:

Til alle repræsentanter, æresmedlemmer og tilmeldte tilhørere
 
Da vi følger regeringens og DKK’s udmeldinger, er der aktivitetsstop for arrangementer til og med 30. april 2020, mens vi afventer den kommende tids udvikling.
Dette gælder både træning, prøver, kurser, møder og udstillinger.
Aflysningerne sker under henvisning til den almindelige retsgrundsætning om force majeure, fordi ingen har indflydelse på situationen, som udvikler sig løbende.

 
HVAD BETYDER FORCE MAJEURE:
Force majeure er i dansk ret et samlebegreb for ”ekstraordinære begivenheder, der umuliggør opfyldelsen af en kontraktparts forpligtelser”, og som den berørte part hverken kunne forudse, forhindre eller overkomme.
Som typiske eksempler på force majeure-tilfælde kan blandt andet nævnes krigsudbrud, oprør, indførselsforbud, blokade, offentlig beslaglæggelse, ildebrand og naturkatastrofer.
I dansk ret er virkningen af en force majeure-begivenhed som udgangspunkt midlertidig ansvarsfrihed for den part, der er forhindret i at opfylde sine forpligtelser – også selv om der ikke er nævnt noget herom i parternes aftale.

HB har stadig et hængeparti m.h.t. repræsentantskabsmødet, som jo også er umuligt at afholde for øjeblikket.

Vi har i den forbindelse været i dialog med DKK om, hvordan vi skal forholde os, og vi har fået oplyst følgende:

1. Repræsentantskabsmødet skal – alt efter hvordan COVID-19-situationen udvikler sig – afholdes senest 1.7. 2020.
2. Mødet indkaldes med 14 dages varsel.
3. Hvis repræsentantskabsmødet ikke kan afholdes inden 1. juli, anbefaler DKK, at man ”springer over” i år, under henvisning til force majeure, og fortsætter med nuværende ledelse indtil marts 2021.

HB har derfor reserveret 
søndag d. 28. juni til repræsentantskabsmøde i Ejbyhallen.

Datoen er med forbehold for COVID-19 situationen, hvor myndighedernes anbefalinger overholdes.
 
Pas på jer selv og hinanden.
 
Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

Sendt af 
Karin Christiansen 
Konstitueret landsormand
Schæferhundeklubben for Danmark

Særnummer af Schæferhunden

Redaktøren af Schæferhunden har udgivet et særnummer af Schæferhunden med en masse gode tricks til træning af din hund - se her:

Kære medlemmer
I denne svære tid er hele verden nærmest sat i stå og alle er ramt af COVID-19 situationen på den ene eller anden måde.
Når alle foreningsaktiviteter er sat i bero, og der er stille på træningspladserne, kan det være svært at finde på noget at lave med sin hund.
Redaktør Torben Jepsen har derfor samlet den artikelserie, skrevet af Xenia Kruse, med ”Tips & tricks”, der var i Schæferhunden for nogle år siden, i et blad, krydret med lidt aktuelt om Coronavirus og hunde.
God fornøjelse med såvel læsning samt træning, og pas godt på jer selv og hinanden😊
Med venlig hilsen
Redaktør og Hovedbestyrelse
Schæferhundeklubben for Danmark

 

Nyhedsbrev, marts 2020

Kredsskifte

For at minimere den store administration der er ved kredsskifte, er der indført en ny fuldautomatisk procedure. Du finder vejledningen til den, ved at følge linket herunder. 
 

Aktuelt Schæfer-Nyt, februar 2020

Aktuelt Schæfer - Nyt

Nyhedsbrev fra Schæferhundeklubben, september 2019:

https://drive.google.com/file/d/1egCfY4DWkS9SAIr6QXqCr8y_YXfSe3nz/view?usp=sharing